Vyráběno v Kanadě od roku 1989

Since 1989

Najdete nás na sociálních sítích
  • Grain Friendly
  • Bez obilovin
  • Konzervované
  • S obilovinami
  • Bez obilovin
  • Konzervované

WHY BLUEBERRIES? Proč borůvky?

24. 11. 2017

Brad Hicks B.Sc.,M.Sc., DVM, RPBio.
Executive Vice President
Firstmate Pet Foods

The USDA Human Nutrition Research Center on Ageing in Boston has developed an assay called ORAC (oxygen radical absorbance capacity), which qualifies the antioxidant capacity of foods. Fresh blueberries have a high level of ORAC, 2400 per 100 grams. (As a comparison, five servings of some fruits and vegetables in a typical North American diet score around 1600)

Centrum Amerického ministerstva zemědělství (USDA) pro výzkum vlivu výživy na stárnutí lidí v Bostonu zveřejnil výsledky studie nazvané ORAC (oxygen radical absorbance capacity - schopnost absorbce kyslíkových radikálů), která zkoumala antioxidační schopnosti potravin. Čerstvé borůvky měli vysokou hladinu ORAC, 2400 na 100 gramů (pro srovnání, pět porcí ovoce a zeleniny složením odpovídající běžné severoamerické stravě mělo skóre okolo 1600).

In a US Department of Agriculture (USDA) laboratory at Tuft's University in Boston, Massachusetts, researchers found that blueberries rank #1 in antioxidant activity when compared to 40 common fresh fruits and vegetables.

V laboratořích Amerického ministerstva zemědělství na Tuftově univerzitě v Bostonu (Massachusetts) vědci shledali borůvky nejmocnějším antioxidantem mezi 40ti běžnými dtuhy ovoce a zeleniny.

What are antioxidants?
Co to jsou antioxidanty?

Antioxidants help neutralize harmful by-products called "free radicals" that can lead to cancer and other age-related diseases. These molecules battle cell and DNA damage involved in cancer, heart disease, diabetes, and perhaps brain degeneration. Anthocyanin (the pigment that makes blueberries blue) is thought to be responsible for this major health benefit.

Antioxidanty pomáhají neutralizovat nebezpečné vedlejší produkty metabolismu nazývané volné radikály, které mohou způsobovat rakovinu nebo jiná onemocnění se vztahem k věku. Tyto molekuly napadají buňky, poškozují DNA a to může být příčinou vzniku rakoviny, nemocí srdce, diabetu a možná i mozkových degenerací (pozn.: = vedou ke vzniku demencí). Anthokyanin (pozn.: správněji anthokyany) - barvivo, které zbarvuje borůvky domodra - je považován za hlavní látku, která je zodpovědná za pozitivní vliv borůvek na zdraví.

Health Benefits of Blueberries Čím a jak jsou borůvky prospěšné zdraví Blueberries are packed with the antioxidant pigment Anthocyanin. These antioxidants in blueberries neutralize free radicals which can damage cells and tissues. Tissue damage can, in turn, lead to cataracts, glaucoma, varicose veins, hemorrhoids, peptic ulcers, heart disease and cancer. The blue-red pigments found in blueberries (Anthocyanins), improve the integrity of support structures in the veins and entire vascular system. Anthocyanins have been shown to enhance the effects of vitamin C and improve capillary integrity. Their mode of action is to prevent free-radical damage, inhibit enzymes which can cause tissue damage and directly cross-linking with collagen fibers to form a more stable tissue matrix. This increased integrity of the tissue matrix is one of the major beneficial effects attributed to blueberries.

Borůvky jsou plné anthokyanů. Tyto antioxidanty neutralizují působení volných radikálů, které mohou poškozovat buňky a celé tkáně. Tkáňové poškození může nakonec vyústit v šedý oční zákal - kataraktu, glaukom, křečové žíly, hemorhoidy, žaludeční vředovou chorobu, srdeční nemoci a rakovinu. Modročerné anthokyany nacházející se v borůvkách zlepšují soudržnost podpůrných tkání v cévách i jejich vnitřní výstelce (pozn.: právě změny vnitřní výstelky cév, tzv. endotelu vedou k infarktu nebo cévní mozkové příhodě). Ukázalo se, že anthokyany mají posilující efekt na působení vitamínu C a zlepšení pevnosti krevních kapilár. Anthokyany umí odvrátit buněčné poškození volnými radikály, inhibují působení emzymů zprostředkujících poškození tkání a přímo reagují s kolagenními vlákny čímž vedou k tvorbě pevnější mezibuněčné hmoty. Toto posilující působení na tkáně je jedním z hlavním efektů připisovaných borůvkám.

Improved Vision
Zlepšení zraku

Blueberry extracts have been shown in numerous studies to improve nighttime visual acuity and promote quicker adjustment to darkness and faster restoration of visual acuity after exposure to glare

Extrakty z borůvek se ukázaly v početných studiích jako látka zlepšující noční zrakovou ostrost, rychlejší přizpůsobení zraku tmě a rychlejší návrat zrakových funkcí po oslnění.

Blueberries and the Brain
Borůvky a mozek

Blueberries help protect the brain from oxidative stress and may reduce the effects of age-related conditions such as dementia. Researchers found that diets rich in blueberries significantly improved both the learning capacity and motor skills of aging rats, making them mentally equivalent to much younger rats.

Borůvky pomáhají chránit mozek před oxidativním stresem a mohou snižovat projevy takových onemocnění vázaných na věk, jako jsou demence. Vědci zjistili, že strava bohatá na borůvky prokazatelně zlepšuje jak schopnost učení, tak motorické funkce starých potkanů, kteří se tak vyrovnali v těchto schopnostech jedincům mladým.

Researchers have also found that after 8 weeks of feeding laboratory rats blueberries (2% blueberry diet), they saw a reversal of age-related declines in the rats' ability to find their way through the Morris water maze, a measure of the animals spatial learning ability and memory.

Zjistili také, že po 8mi týdnech podávání stravy obohacené 2ma procenty borůvek se zlepšila schopnost potkanů poradit si s procházením pokusného bludiště, v kterém se měří schopnosti učení a paměť.

In the rats given the blueberry-containing diet, several Anthocyanins were found in the cerebellum, cortex, hippocampus or striatum, but not in the controls. These findings confirm that the blueberries beneficial pigments can cross the blood brain barrier and localize in various brain regions important for learning and memory. Further analyses showed that the more blueberry Anthocyanin compounds found in a rat's cortex, the better the rat did in the Morris water maze test, suggesting that the beneficial actions of blueberries' pigments work directly on brain tissue and are dose dependant.

U potkanů krmených dietou s borůvkami byly anthokyany nalezeny v (pozn. mozkových strukturách) jako je cerebellum, kortex, hippokampus nebo striatum, u potkanů krmených stravou bez borůvek nikoliv. Toto potvrzuje, že anthokyany jsou schopny projít mozkovou krevní (pozn.:hematencefalickou ) bariérou a dostat se tak do oblastí důležitých například pro paměť nebo schopnosti učení. Další pokusy tedy ukázaly, že anthokyany působí přímo v mozkové tkáni a jejich účinek je závislý na dávce přijaté z potravy.

Protection Against Cancer
Ochrana proti rakovině

In addition to their powerful Anthocyanins, blueberries contain another antioxidant compound called ellagic acid, which blocks metabolic pathways that can lead to cancer. In a study of 1,271 elderly people in New Jersey, those who ate the most strawberries (another berry that contains ellagic acid) were three times less likely to develop cancer than those who ate few or no strawberries. In addition to containing ellagic acid, blueberries are high in the soluble fiber pectin, which has been shown to lower cholesterol and to prevent bile acid from being transformed into a potentially cancer-causing form.

Borůvky obsahují kromě anthokyanů další látku s antioxidačními vlastnostmi, kyselinu ellagovou, která blokuje chybné metabolické cesty vedoucí k rakovině. Ve studii provedené na 1271 seniorech v New Jersey, kteří ve stravě měli dostatek jahod (další bobulovité ovoce s obsahem kyseliny ellagové) se prokázalo, že tito lidé měli třikrát menší pravděpodobnost, že se u nich vyvine rakovina než u lidí, kteří jahody nejedí. Borůvky jsou dále bohatým zdrojem rozpustné vlákniny, která pomáhá snižovat hladinu "špatného" cholesterolu v krvi (pozn.: je i "dobrý cholesterol") a zabraňuje změnám žlučové kyseliny (pozn.: lépe žlučových kyselin) na formy potenciálně kancerogenní.

Laboratory studies have shown that phenolic compounds in blueberries can inhibit colon cancer cell proliferation and induce apoptosis (cell death) in cancerous cells.

Laboratorní studie ukázaly, že fenoly obsažené v borůvkách mohou zabránit vzniku rakovinného bujení z buněk tlustého střeva a dokáží nastartovat apoptózu (buněčnou smrt) v buňkách již rakovinou postižených.

Additional Benefits
Další blahodárné účinky

Blueberries also promote urinary tract health. Blueberries contain the same compounds found in cranberries that help prevent or eliminate urinary tract infections. In order for bacteria to cause disease, they must first adhere to the mucosal lining of the urethra and bladder. Components found in blueberries reduce the ability of E. coli, the bacteria that is the most common cause of urinary tract infections, to adhere to the lining of the urinary tract thus decreasing the ability of these bacteria to cause infections.

Borůvky také podporují zdravé prostředí v močových cestách. Obsahují tytéž látka, jako brusinky, které mají preventivní i léčebný efekt na infekce močových cest. Aby bakterie mohly způsobit onemocnění, musí nejprve pevně přilnout k výstelce močových cest. Látky obsažené v borůvkách snižují schopnost přilnout k výstelce močových cest bakteriiím Escherichia coli, bakteriím, které jsou nejčastější příčinou močových infekcí.


(připravila dr. Karla Dvořáková)

Zpět na výpis